دسامبر 16, 2019
همایش اصفهان 6

برگزاری همایش ارزش های معماری اصفهان

برگزاری همایش ارزش های معماری اصفهان و نقش معماران در پاسداشت و ترویج این ارزش ها برکزاری همایشی با رویکرد پاسداشت و ترویج ارزش های معماری و نقش معماران در این مهم. این همایش باحضور سخنرانان و رسانه های معتبر در مرداد ماه 1397 در حالی برکزار گردید که با […]
دسامبر 3, 2019
بیمارستان طب الرضا

وب سایت جدید راه اندازی شد

وب سایت جدید راه اندازی شد