مهندس نازنین فدوی

با سمت سرپرست بخش معماری پایدار، یکی از اعضای اصلی و رسمی انجمن معماری تهران بشمار می رود. وی بررسی تاثیرات معماری پایدار در حوزه های مختلف را مسئولیت و خط مشی خود قرار داده و با بهره گیری از دانش آکادمیک و فنی خود در این زمینه، تلاش خود را در جهت آگاهی بخشی جامعه مهندسین و عموم مرتبط با بخش عمران و سازندگی نموده است.
مهندس فربد محمدپورساکت

با سمت سرپرستی بخش نظارت و اجرای پروژه های ساختمانی، یکی از اعضای رسمی و اصلی انجمن معماری تهران می باشد. وی با بهره گیری از دانش آکادمیک و فنی خود در این زمینه، سعی در پیشبرد اهداف اصلی این انجمن در جهت اجرای هرچه بهتر و اصولی تر پروژه های ساختمانی تهران و آگاه سازی مهندسین و کارفرمایان در این حوزه می نماید.